Regulamin

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI DRDATE.PL DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW
 3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG DRDATE.PL
 5. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA
 6. KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYKTOWNIKAMI
 7. SUBSKRYPCJA
 8. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG DRDATE.PL
 9. KONTAKT Z DRDATE.PL
 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DRDATE.PL
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 13. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 14. PRAWA AUTORSKIE DO DRDATE.PL ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://drdate.pl (dalej jako: „Drdate.pl”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”). Drdate.pl jest portalem randkowym przeznaczonym dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, w tym między innymi lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów. Celem Drdate.pl jest dostarczenie platformy pozwalającej użytkownikom dzielić się informacjami na swój temat, a także komunikować się z innymi użytkownikami i nawiązywać relacje towarzyskie. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również z jego funkcjonalności i zasobów, a także kwestie naszej odpowiedzialności. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, Zespół Drdate.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Drdate.pl jest Miłosz Pinkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO PERSON MIŁOSZ PINKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Himalajska 7/6, 50-572 Wrocław, NIP: 8942520608, REGON: 021481747, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne pełnoletnie osoby trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje oraz komunikować się za pośrednictwem Drdate.pl na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (świadczenie Usług Drdate.pl oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

a. CENNIK – cennik odpłatnych Usług Drdate.pl dostępny na stronach Serwisu Internetowego.

b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

d. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Drdate.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z innych Usług Drdate.pl dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

e. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

f. PROFIL UŻYTKOWNIKA, PROFIL – strona profilowa, tj. publiczna część Konta Użytkownika widoczna dla wszystkich zalogowanych Użytkowników, w ramach której prezentowane są informacje o Użytkowniku oraz inne dodane przez niego treści.

g. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

h. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DRDATE.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://drdate.pl.

i. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do Usług Drdate.pl w modelu subskrypcyjnym, tj. w sposób ciągły w zamian za cyklicznie uiszczaną opłatą zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym.

j. USŁUGI DRDATE.PL – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

k. USŁUGODAWCA – Miłosz Pinkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRO PERSON MIŁOSZ PINKOWSKI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Himalajska 7/6, 50-572 Wrocław, NIP: 8942520608, REGON: 021481747, adres poczty elektronicznej: [email protected].

l. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

m. UŻYTKOWNIK – wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Drdate.pl.

2) USŁUGI DRDATE.PL DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik może korzystać z Usług Drdate.pl na warunkach wskazanych w poniższym Regulaminie.

2. Drdate.pl jest portalem o charakterze randkowym, co oznacza, że podstawą funkcjonowania Serwisu Internetowego są jego Użytkownicy, w tym ich relacje, komunikacja i treści, które publikują.

3. Korzystanie z Usług Drdate.pl wymaga utworzenia Konta Użytkownika. Konto otwiera dostęp do wszystkich funkcjonalności i zasobów Serwisu przeznaczonych dla Użytkowników.

4. Dla prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług Drdate.pl, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5. Użytkownik po zalogowaniu do Konta uzyskuje dostęp m. in. do następujących funkcjonalności Serwisu Internetowego:

a. prowadzenie Profilu Użytkownika, w tym zamieszczanie treści i edycja danych w ramach swojego Profilu;

b. wyszukiwanie, przeglądanie i obserwowanie Profili Użytkowników;

c. „puszczanie oczka” innym Użytkownikom (tj. przesyłanie komunikatu w ramach Serwisu, zachęcającego do nawiązania kontaktu);

d. komunikacja z innymi Użytkownikami za pośrednictwem wiadomości prywatnych;

e. otrzymywanie wewnętrznych powiadomień na temat nowych aktywności i treści w Serwisie;

f. dostęp do informacji o organizowanych konferencjach i wydarzeniach medycznych publikowanych przez Usługodawcę;

g. zakup Subskrypcji w celu otrzymania dostępu do odpłatnych Usług Drdate.pl.

6. Szczegółowy opis Usług Drdate.pl i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz w zakładkach informacyjnych znajdujących się na stronach Serwisu Internetowego, a także w ramach dodatkowych wyjaśnień, wytycznych i komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z Serwisu.

7. Serwis Internetowy może przewidywać odpłatny dostęp do niektórych Usług Drdate.pl na zasadach Subskrypcji opisanej w Cenniku oraz w postanowieniach pkt. 7 Regulaminu.

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich.

2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz zamieszczania w Serwisie wszelkich treści mogących stanowić czyny zabronione. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam), a także do podejmowania działań zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownik umieszczając lub transmitując jakiekolwiek dane w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa do umieszczania takich danych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie i wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku w przypadku treści obejmujących wizerunek osób trzecich.

4. Zabronione w każdym wypadku jest publikowanie, przesyłanie lub w jakikolwiek sposób udostępnianie w ramach Serwisu treści i materiałów o charakterze pornograficznym.

5. Użytkownik w ramach Serwisu nie może oferować usług z zakresu prostytucji, umawiać się z Użytkownikami w celu świadczenia usług z zakresu prostytucji lub za pośrednictwem Serwisu zlecać takich usług.

6. Treści Użytkowników nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii, a także treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania ze stron i portali konkurencyjnych w stosunku do Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich serwisów.

7. Treści Użytkowników nie mogą zawierać „złośliwego” oprogramowania komputerowego (typu „wirusy”, „robaki” czy „konie trojańskie”) oraz jakiejkolwiek innej zawartości, której celem lub skutkiem jest wyrządzenie szkody po stronie Usługodawcy lub pozostałych Użytkowników.

8. Treści Użytkowników powinny być formułowane w języku polskim.

9. Wszelkie wypowiedzi, oceny, reakcje i komentarze zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy.

4) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG DRDATE.PL

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie publikowane, udostępniane, przesyłane, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca podejmuje kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia do nich dostępu, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji oraz weryfikacji prawdziwości prezentowanych w Serwisie danych. Usługodawca nie gwarantuje jednak aktualności i rzetelności danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Drdate.pl było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Drdate.pl albo że Serwis Internetowy okaże się przydatny w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Usługodawca udostępnia Drdate.pl w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

5. Usługodawca nie weryfikuje ewentualnych zobowiązań, jakie zaciągają względem siebie Użytkownicy podczas swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług Drdate.pl wskazanych w Regulaminie. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania, które Użytkownicy mogą zawierać między sobą, są zawierane na ich wyłączną odpowiedzialność.

6. Korzystanie z Usług Drdate.pl wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet.. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Drdate.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód albo uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

7. Każdy Użytkownik ma obowiązek zgłaszania Usługodawcy wszelkich dostrzeżonych naruszeń przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu przez pozostałych Użytkowników – w przypadku uzasadnionych naruszeń Usługodawca może ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do Serwisu i Usług Drdate.pl na zasadach zawartych w Regulaminie Serwisu. Usługodawca może być także w przypadkach przewidzianych prawem zobowiązany do zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.

5) KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Ze względu na tematykę i przeznaczenie Usług Drdate.pl, Konto może być prowadzone wyłącznie dla Użytkownika będącego przedstawicielem zawodu medycznego, który jest w stanie potwierdzić swoje wykształcenie w kierunku medycznym lub też zatrudnienie na stanowisku medycznym. Usługodawca uzależnia korzystanie z Konta od wcześniejszej weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim. Celem ukończenia weryfikacji, Użytkownik najpóźniej przed rozpoczęciem korzystania z Konta obowiązany jest przekazać:

a. Ważny numer prawa wykonywania zawodu (PWZ) Użytkownika. W tym przypadku weryfikacja posiadanego numeru PWZ następuje automatycznie w chwili wypełniania formularza rejestracji Konta (bez podania prawidłowego numeru PWZ, Użytkownik nie będzie mógł dokończyć procesu rejestracji Konta). W przypadku uzasadnionych podejrzeń co do nieprawidłowości podanego numeru PWZ, działając w trosce o zapewnienie wiarygodności Usług Drdate.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji uprawnień Użytkownika poprzez konieczność potwierdzenia przez Użytkownika jego wykształcenia lub zawodu medycznego innym stosownym dokumentem. W zakresie dodatkowej weryfikacji stosuje się odpowiednio postanowienia lit. b) niżej.

b. W przypadku stanowiska niewymagającego prawa wykonywania zawodu – stosowny dokument umożliwiający weryfikację wykształcenia lub wykonywanego przez Użytkownika zawodu medycznego (np. skan dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenia z miejsca pracy). W tym przypadku dokument może zostać przesłany bezpośrednio do Usługodawcy za pomocą formularza rejestracji Konta (utworzenie Konta jest wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji). Usługodawca niezwłocznie weryfikuje nadesłany dokument, a następnie, nie później niż w ciągu kolejnych 7 Dni Roboczych, zawiadamia Użytkownika o wyniku weryfikacji, a w razie wątpliwości może wezwać Użytkownika do przesłania dodatkowych wyjaśnień lub informacji dotyczących przesłanego dokumentu pod rygorem jego odrzucenia. Żadne dokumenty nadesłane przez Użytkownika w celu weryfikacji nie są przechowywane ani w inny sposób przetwarzane dłużej niż to konieczne do ukończenia weryfikacji. Po ukończeniu procesu weryfikacji wszelkie dokumenty nadesłane w tym celu przez Użytkownika zostają niezwłocznie usunięte. Podanie wskazanych wyżej dokumentów i informacji nie jest obowiązkowe, jednak może uniemożliwić korzystanie z Konta oraz Usług Drdate.pl. Brak współpracy przy weryfikacji poprawności i rzetelności danych Użytkownika w przypadku uzasadnionych podejrzeń Usługodawcy może także stanowić podstawę do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Serwisu i Usług Drdate.pl na zasadach zawartych w dalszej części Regulaminu.

2. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: płeć Użytkownika oraz poszukiwanego przez niego partnera, numer PWZ (lub załącznik zawierający inny stosowny dokument potwierdzający uprawnienie Użytkownika), adres poczty elektronicznej, miejscowość zamieszkania, zainteresowania, data urodzenia, zawód oraz hasło.

3. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta będzie dostatecznie złożone, unikalne i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Użytkownika w innym miejscu w Internecie.

4. Z chwilą rejestracji Konta tworzony jest automatycznie Profil Użytkownika. Aby Profil stał się widoczny dla wszystkich pozostałych Użytkowników zalogowanych w Serwisie Internetowym, Użytkownik powinien uzupełnić podstawowe dane na swój temat w odpowiedniej zakładce Konta.

5. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego.

6. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.

7. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

8. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

9. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem Subskrypcji opisanej w Cenniku oraz w pkt. 7 Regulaminu.

10. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta (usunięcia Konta) poprzez odpowiednią funkcję dostępną w ustawieniach jego Konta lub też poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Drdate.pl lub drogą poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Usunięcie Konta następuje do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Usługodawcę rezygnacji Użytkownika. Po usunięciu Konta logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. Użytkownik może w każdej chwili ponownie utworzyć Konto w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

11. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

6) KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikom bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości prywatnych.

2. W rozmowie prowadzonej za pomocą wiadomości prywatnych uczestniczyć może jednocześnie dwóch Użytkowników. Użytkownik może prowadzić rozmowy w tym samym czasie z wieloma Użytkownikami, jednak podzielone są one na niezależne konwersacje. Użytkownik z poziomu swojego Konta posiada wgląd do historii aktualnych, jak i wcześniej prowadzonych rozmów z innymi Użytkownikami.

3. Użytkownik obowiązany jest odnosić się z szacunkiem do innych Użytkowników. Komunikacja między Użytkownikami powinna odbywać się z poszanowaniem zasad dobrze pojętej netykiety.

4. Zabronione jest wysyłanie wiadomości obraźliwych oraz naruszających dobra osobiste rozmówcy. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania wiadomości prywatnych do nękania i niepokojenia innych Użytkowników, wyłudzania danych oraz przesyłania treści bezprawnych lub w inny sposób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Komunikacja z innym Użytkownikiem korzystającym z Serwisu Internetowego wiąże się zawsze z ryzykiem braku możliwości zweryfikowania wiarygodności jego wypowiedzi. Z tego względu każdy Użytkownik powinien ostrożnie oceniać i sprawdzać informacje, treści, wypowiedzi i komunikaty, które otrzymuje od swojego rozmówcy. Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność w kontaktach z innymi Użytkownikami oraz nie udostępniać im żadnych danych, które uważa za poufne, szczególnie danych logowania do Konta.

6. Każdy Użytkownik może we własnym zakresie i bez podania przyczyny zablokować innemu Użytkownikowi możliwość prowadzenia z nim rozmowy, a także odblokować ją w dowolnym momencie.

7) SUBSKRYPCJA

1. Korzystanie z odpłatnych Usług Drdate.pl wymaga zakupu Subskrypcji przez Użytkownika. Dostępne plany Subskrypcji określone są w Cenniku.

2. Płatność za Subskrypcję następuje z góry i za cały wybrany okres rozliczeniowy, przez który Użytkownik będzie mógł korzystać z odpłatnych Usług Drdate.pl. Subskrypcja zostaje aktywowana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Ceny uwidocznione w Serwisie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek) i podane są w złotych polskich (PLN). O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych ewentualnych kosztach (np. prowizji operatora płatności), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli dokonania zakupu.

4. Zakup Subskrypcji możliwy jest po zalogowaniu do Konta Użytkownika i przejściu do zakładki „Płatności”. W tym celu Użytkownik powinien wybrać interesujący go plan Subskrypcji, a następnie przejść kolejne kroki zamówienia, uzupełniając dane potrzebne do celów rozliczeniowych oraz dokonując zapłaty za wybrany plan Subskrypcji. Ze względów technicznych Użytkownik powinien dokonać płatności natychmiastowo po złożeniu zamówienia i przekierowaniu go do zewnętrznej bramki płatności – w przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć, a zakup Subskrypcji nie dojdzie do skutku. Użytkownik może wówczas powtórzyć proces zakupu Subskrypcji w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

5. Użytkownik może opłacić Subskrypcję za pomocą karty płatniczej – płatności rozliczane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Obsługę płatności kartą płatniczą w Serwisie Internetowym prowadzi spółka PayPro SA ul. Pastelowa 8 z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935 ; wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości; NIP: 779-236-98-87.

6. Subskrypcja nie odnawia się automatycznie, co oznacza, że po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Subskrypcja i związane z nią dodatkowe usługi wygasają, a Użytkownik nie zostaje obciążony dodatkowymi opłatami związanymi z przedłużeniem Subskrypcji. Przedłużenie Subskrypcji na kolejny okres jest możliwe ręcznie, tj. poprzez ponowienie zakupu przez Użytkownika w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Przy każdym przedłużeniu Subskrypcji Użytkownika obowiązuje aktualny Cennik.

7. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji w każdej chwili i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że rezygnacja staje się skuteczna z upływem ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego. Usunięcie Konta Użytkownika albo zaprzestanie korzystania z Serwisu w jakikolwiek inny sposób po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany okres Subskrypcji, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Użytkowników będących konsumentami, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Użytkownikowi warunków zakupionej Subskrypcji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie wiadomości z potwierdzeniem zakupu na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Informacja o dokonanym zakupie jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Drdate.pl.

8) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG DRDATE.PL

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego lub poszczególnych Usług Drdate.pl w każdej chwili i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:

a. Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;

b. Użytkownik zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;

c. działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;

d. Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką;

e. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Użytkowników podczas korzystania przez nich z Serwisu;

f. Użytkownik dostarcza w Serwisie Internetowym (w tym również na swoim Profilu albo na Profilu innego Użytkownika) treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a także treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne strony internetowe, firmy, produkty i usługi konkurencyjne względem Usługodawcy oraz Serwisu Internetowego;

g. Użytkownik podaje w ramach Serwisu niepełne (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwe dane (np. dotyczące jego numeru PWZ).

3. Ograniczenie Konta polega na wyłączeniu Użytkownikowi dostępu do niektórych funkcjonalności Konta, np. zablokowanie możliwości korzystania z wiadomości prywatnych.

4. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Użytkownikowi możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe logowanie do Konta i korzystanie z jakichkolwiek jego funkcjonalności i zasobów.

5. Ograniczenie lub zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia.

6. Usługodawca przed podjęciem decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu, a następnie dopiero o zawieszeniu Konta. Zawieszenie Konta następuje, gdy wymaga tego charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę ograniczenia lub zawieszenia Konta.

7. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie ograniczenia lub zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również wskazanie czasu, przez jaki następuje ograniczenie lub zawieszenie.

8. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego danymi zostaje usunięte.

9. Usługodawca zastrzega sobie także prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia jednostkowych treści Użytkownika w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do samodzielnego usunięcia tych treści. W przypadku gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację, że zamieszczone treści lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści bez wcześniejszego wezwania Użytkownika.

10. Zakończenie dostępu do Usług Drdate.pl pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Drdate.pl) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

9) KONTAKT Z DRDATE.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą Drdate.pl jest poczta elektroniczna (adres e-mail: [email protected]) oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem których Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego w zakresie korzystania z Usług Drdate.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE DRDATE.PL

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika za działanie Serwisu Internetowego oraz Usług Drdate.pl określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Drdate.pl Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo pisemnie na adres: ul. Himalajska 7/6, 50-572 Wrocław.

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkował się w powyższym terminie do reklamacji Użytkownika będącego konsumentem, uważa się, że uznał jego reklamację za uzasadnioną.

11) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego punktu 11. Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w pkt. 11.6 oraz kosztów określonych w pkt. 11.5 Regulaminu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz Usług Drdate.pl, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Drdate.pl (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 15. Regulaminu. Niniejszy punkt 15. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw ustawowych Użytkownika będącego konsumentem, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

14) PRAWA AUTORSKIE DO DRDATE.PL ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Drdate.pl obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Użytkownik zamieszczający w Drdate.pl treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Serwisu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy, w związku z naruszeniem jej praw przez treści Użytkownika obecne w Serwisie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez tego Użytkownika naruszenia.

5. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Drdate.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o prowadzenie Konta Użytkownika), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług Drdate.pl na rzecz wszystkich Użytkowników Serwisu; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach i zakresie niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu:

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Drdate.pl; dodania nowych Usług Drdate.pl; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Drdate.pl i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.

c. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt. Zapraszamy do korzystania z naszych usług,

Zespół Drdate.pl